Muistio aloituspalaverista

Ajankohta ja paikka

24.11.2010 n. klo 10.00-11.10, Teknologiantie 1

Osallistujat
Pauliina Saarijärvi
Saara Tikkanen
Riikka Suominen
Heidi Vuoma
Harto Pönkä, Innowise

Palaverin kulku

Harto Pönkä esitteli Purot.net-wikipalvelua ja kertoi sen ideasta.

Projektin tavoitteissa olennaista on purot.netin testaus yhteisöllisen oppimisen tukena. Myös wikiympäristön yleinen käytettävyys olisi projektin tarkastelun kohteena. Harto toivoi myös projektin ottavan kantaa siihen, millaisia sosiaalisen median työvälineitä olisi yhteisöllisen oppimisen kannalta tärkeää saada upotetuksi purot.nettiin.

Keskusteltiin projektin toteutuksesta. Projektissa suunnitellaan testaus, jossa projektiryhmä voi toimia itse testiryhmänä tai etsiä sopivan testiryhmän. Projektiryhmä suunnittelee testauksen, jonka pohjalta analysoidaan tulokset ja tehdään johtopäätökset.

Projektin aikataulujen suhteen todettiin, että ohjausryhmän kesken pidetään projektin aikana 3-5 palaveria sen mukaan, miten projektissa tarvitaan ohjausta. Harto opasti varaamaan ainakin kuukauden projektin lopusta aikaa pohdintaan ja tulosten analysointiin.

Harto loi purot.nettiin projektillemme työskentelyalueen nimellä koutek. Sovittiin, että Harto lähettää vielä saman päivän aikana sähköpostitse projektiryhmäläisille tunnukset purot.nettiin. Sovittiin myös, että ryhmäläiset allekirjoittavat salassapitosopimukset; kuvakaappauksia tai linkityksiä sivustosta ei laiteta nettin, mutta sanallisesti kuvaileminen on ok.<---- Takaisin projektin työtilaan