Muistio yhteistyöpalaverista Metsokankaan koulun kanssa

Ajankohta ja paikka

11.2.2011 n. klo 13.00-13.35, Metsokankaan koulu

Osallistujat
Saara Tikkanen
Riikka Suominen
Otto Leskinen, Metsokankaan koulun opettaja
Petri Korpi, Metsokankaan koulun opettaja

Palaverin kulku
Saara ja Riikka esittelivät projektimme ja projektiryhmäläisemme sekä purot.netin wikiä.

Otto ja Petri kertoivat olevansa 5. ja 6. luokkalaisten opettajia, jotka tekevät luokkiensa kesken yhteistyötä siten, että opettavat teoria-aineet yhteistyössä. Tähän mennessä he ovat käyttäneet paljon yhteisteisöllistä työskentelyä ja myös teknologiaa opetuksessaan, mutta wikityöskentely on uutta. Pääosin yhteisöllinen työskentely on toiminut luokissa hyvin. Opettajat olivat luottavaisia, että testitilanne heidän oppilaidensa kanssa onnistuu hyvin.

Oppilailla on tällä hetkellä menossa historiaan liittyvä Antiikin Kreikka -jakso. Jakso on jo alkanut, joten wikityöskentelu täytyy aloittaa pikaisesti - jo ensi viikolla. Keskustelimme testitilanteesta. Oton ja Petrin ajatukset toteutettavasta tehtävästä olivat jo valmiiksi samansuuntaisia kuin mitä olimme itse ajatelleen. Otto ja Petri suunnittelivat, että oppilaat työstäisivät wikissä Antiikin Kreikkaan liittyvän verkkokirjan. Verkkokirja toteutetaan siten, että wikiin muodostetaan lukuja Antiikin Kreikan eri osa-alueisiin liittyen. Oppilaat saavat itse ideoida ja esittää toiveita lukujen suhteen. Tätä ennen oppilaat lukevat Antiikin Kreikka jakson oppikirjoista loppuun.

Testitilanne toteutetaan vastavuoroisen opetuksen pedagogista mallia hyödyntäen, joka koostuu neljästä vaiheesta.
  • Ensimmäinen vaihe, jossa opettaja perehdyttää oppilaat aiheeseen, on jo tehty.
  • Toisessa vaiheessa oppilaat jaetaan ryhmiin. Ryhmäkooksi valittiin 5 henkeä, koska oppilaita on yhteensä yli 40, joten kolmen hengen ryhmiä olisi tullut niin paljon, että joillekin ryhmille olisi täytynyt antaa sama aihe, mikä ei ole tarkoituksen mukaista. Ryhmissä oppilaat valitsevat opettajan johdolla ryhmätyöaiheet ja tuottavat sisältöä töihinsä kukin ryhmä omalle wikisivulleen.
  • Kolmannessa vaiheessa oppilaat kommentoivat/arvioivat/esittävät kysymyksiä toistensa aiheista. Otto ja Petri miettivät tämän vuorovaikutusvaiheen toteuttamista keskenään tarkemmin. Alustavasti he pohtivat, että se voitaisiin osittain toteuttaa kotitehtävien kautta.
  • Neljännessä vaiheessa ryhmät vielä päivittävät töitään saamiensa kommenttien perusteella.

Kysyimme siitä, pitääkö meidän tehdä Metsokankaan koulun kanssa jonkinlainen tutkimuslupa. Otto ja Petri tarkistavat sen koulun rehtorilta. Mikäli sellainen täytyy olla, he ilmoittavat siitä meille.

Otto tiedusteli, onko muidenkin luokkien mahdollista saada purot.net wiki käyttöönsä. Metsokankaan koulun yläasteen puolella olisi jokin luokka, jonka opettaja voisi olla myös kiinnostunut yhteistyöstä kanssamme. Luokan opettaja ja oppilaat ovat kuulemma teknisesti taitavia, joten myös toisen testiryhmän ottaminen Metsokankaan koululta voisi olla projektimme puitteissa mahdollista. Kerroimme olevamme kiinnostuneita ja jäämme odottamaan yhteydenottoa. Tässä vaiheessa sovimme, että he voivat olla yhteydessä ensisijaisesti Riikkaan, joka välittää tiedon muulle projektiryhmälle.

Kerroimme, että yhteistyön päätteeksi keräämme opettajilta ja oppilailta arvioinnin liittyen heidän kokemuksiinsa purot.netin käytöstä yhteisöllisen työskentelyn tukena.

Päätettiin aloittaa yhteistyö pikaisesti. Yhteistyön alkaa seuraavilla toimenpiteillä:
  • Otto ja Petri lähettävät oppilaslistat Riikalle sähköpostiin mahdollisuuksien mukaan jo perjantaina. Riikka tekee oppilaille tunnukset ja toimittaa ne opettajille.
  • Otto ja Petri esittelevät jo maanantaina oppilailleen wikityöskentelyn ideaa ja valitsevat oppilaidensa kanssa ryhmätyöaiheet.
  • Torstaina 17.2.2011 käynnistyy wikityöskentely. Heidän toivomuksena on, että varsinkin työskentelyn alussa projektiryhmästämme olisi osa paikalla seuraamassa työn käynnistymistä ja avustamassa wikin käytössä. Tunteja on maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10.45-11.45. Wikityöskentely kestää n. kaksi viikkoa, mutta näin alkuun sovittiin, että jos ainakin ensimmäisillä kerroilta meistä jotkut pääsisivät mukaan. Sovitaan projektiryhmän kesken, kuka/ketkä pääsevät paikalle milloinkin. Ilmoitetaan paikalle tulivat Otolle sähköpostitse<---- Takaisin projektin työtilaan