KURSSI
Designing e-learning, 5 op (135 h)
TAVOITE
Opiskelija perehtyy verkko-opetuksen suunnittelun periaatteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Kurssilla tehdään yhteistyötä kansainvälisen opiskelijaryhmän kanssa. Kurssin aikana suunnitellaan ja arvioidaan verkko-opetuskokonaisuus.
SISÄLTÖ
  • Tvt –tuetun opetuksen suunnittelu: Suunnitteluprosessi, teknologian valinta, oppimisympäristön rakentaminen
  • Tvt –tuetun opetuksen toteutus ja arviointi
  • Tvt –tuetun opetuksen arviointi
OSAAMIS-TAVOITTEET
Kurssin jälkeen opiskelija
  • ymmärtää ja osaa nimetä verkkokurssin suunnitteluprosessin keskeiset vaiheet
  • osaa toteuttaa pedagogisesti hyvin perustellun verkkokurssin,
  • osaa arvioida teknologian pedagogista hyödynnettävyyttä.
TOTEUTUSTAVAT
Itsenäistä ja yhteisöllistä verkkotyöskentelyä
SUORITUSTAVAT
  • Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn
ARVIOINTI
hyväksytty/täydennettävä
VASTUUHENKILÖ
Essi Vuopala
<-- Back to mainpage of Designing TEL -course