banneri4.jpg

KURSSI
Digitaalinen portfolio oppimisen tukena, 4 op (107 h)
TAVOITE
Opiskelija perehtyy portfoliotyöskentelyn lähtökohtiin sekä sen merkitykseen oppimisen ja kehittymisen välineenä. Opintojaksolla opiskelija aloittaa omaa oppimistaan ja opiskeluaan koulutusteknologian perusopinnoissa kuvaavan ja reflektoivan oppimispäiväkirjan, eli digitaalisen portfolion, jota ylläpidetään perusopintojen ajan. Lisäksi opiskelija kehittää valmiuksiaan käyttää tietokoneen hyötyohjelmia sekä tietoverkkoja niin digitaalisen portfolion työstämisessä kuin opetuksen ja työskentelyn tukena yleisemminkin.
SISÄLTÖ

  • Digitaalinen portfolio oppimisen välineenä
  • Keskeisimmät hyötyohjelmat
OSAAMIS-TAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija
  • osaa suunnitella ja toteuttaa digitaalisen portfolion blogi –ympäristöön,
  • osaa käyttää keskeisiä hyötyohjelmia ja tietoverkkoja sekä arvioida niiden pedagogista käytettävyyttä.

TOTEUTUS-TAVAT

Luentoja, työpajatyöskentelyä, portfolion työstäminen itsenäisesti

OPPI-MATERIAALI
Ydinaines
Oheismateriaali

Ydinmateriaali

Linnakylä, P. & Kankaanranta, M. 1999. Digitaaliset portfoliot asiantuntijuuden osoittamisessa ja jakamisessa. Teoksessa (toim.) Eteläpelto, A. & Tynjälä, P. Oppiminen ja asiantuntijuus. WSOY. s. 223-240.

Kalliala, E. & Toikkanen, T. 2009. Sosiaalinen media opetuksessa. Tampere: Esa Print Oy.

Oheismateriaali

Niikko, A. 2000 . Portfolio oppimisen ja kasvun tueksi. Teoksessa Enkenberg, J., Väisänen, P. & Savolainen, E. (Toim.) Opettajatiedon kipinöitä. Kirjoituksia pedagogiikasta. (WWW-dokomentti). http://sokl.joensuu.fi/verkkojulkaisut/kipinat/AnneliN.htm

Marttila & Rantanen, 2002. Digitaaliset verkkoportfoliotoppimisen tukena. http://www.cs.uta.fi/ipopp/www/ipopp2001/mara/aluksi.html

Linnankylä, P., Pollari, P., Takala, S. (Toim.) 1994. Portfolio arvioinnin ja oppimisen tukena. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto.

Nettielämää: Sosiaalisen median maailmat (Aalto & Uusisaari, 2009)

Pollari,P., Kankaanranta, M. Linnankylä, P. 1996. (Toim.) Portfolion monet mahdollisuudet. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto

Richardson, W. 2006. Blogs, Wikis, Podcasts and Other Powerful Web Tools for Classrooms. California: Corwin Press. Erityisesti sivut 17-58.
SUORITUS-TAVAT
Tässä huomioi kuormittavuuden ja ajankäytön kertoimet, kun kyseessä syventävä opiskelu

Luennot 2h (+ oman työn osuus 1h) = 3h

Pienryhmätapaamiset
- Työpajat 28h
- Portfolioiden arviointitilaisuudet 4h

Itsenäinen työskentely
- Kirjallisuuteen perehtyminen: suomenkielinen kirjallisuus n. 200s = 40h
- Portfolion työstäminen 32h
ARVIOINTI

hyväksytty/täydennettävä

VASTUU-HENKILÖ/T

Essi Vuopala, Jaana Tolonen, Miisa Brännfors

<-- Digitaaliset portfoliot oppimisen tukena -kurssin etusivulle